biografie

Piet Blom biografie

geb: 8 februari 1934 te Amsterdam † 8 juni 1999 te Denemarken

Groeit op in de Jordaan, een volksbuurt waar het leven zich op straat afspeelt. In deze wijk ontkiemt Blom’s visie op wonen en werken. Na een opleiding tot timmerman en bouwkundig tekenaar schrijft hij zich in voor een studie architectuur aan de Academie voor Bouwkunst, waar hij onder meer les krijgt van Aldo van Eyck

Prix de Rome 1962

In oktober 1962 wint Blom de Prix de Rome met zijn ontwerp voor het ‘Pestalozzi’- kinderdorp. In dit ontwerp stelt hij het stimuleren van samenleven door middel van de architectuur centraal. Met het aan de prijs verbonden stipendium werkt hij zijn visie op woningbouw uit en geeft het de titel ‘Wonen als stedelijk dak’. Hierin presenteert hij een woningwoud op palen, waarbij de begane grond aan de stad wordt teruggeven. In een periode waarin het modernisme hoogtij viert, blijft Blom zoeken naar een synergie van architectuur en stedenbouw, van wonen en werken, met de mens als middelpunt.

Piet Blom

was een Nederlandse architect, die vooral bekend werd als de ontwerper van de kubuswoningen in Helmond en Rotterdam. Zijn idee dat architectuur draait om de verbetering van de leefomgeving van mensen, komt in deze woningen dan ook het duidelijkst naar voren.

Bloei tot architect

Piet Blom wordt op 8 februari 1934 geboren in de Amsterdamse wijk de Jordaan. Hij volgt een opleiding tot timmerman en bouwkundig tekenaar, waarna hij besluit Architectuur te gaan studeren aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Hier krijgt hij onder meer les van Aldo van Eyck, wiens configuratieve stijl hij overneemt en verder ontwikkelt.


Aan de slag als architect

In 1967 richt Blom zijn eigen architectenbureau op in Monnickendam. Nog geen twee jaar later wordt in Hengelo zijn eerste complex van 184 woningen, genaamd de Kasbah (1969-1976) opgeleverd. De woningen worden gebouwd op kolommen, zodat de onderliggende ruimte open blijft en voor gemeenschappelijke doeleinden gebruikt kan worden. Het oorspronkelijke doel van ‘het realiseren van een stedelijk dak’ loopt eigenlijk uit op een mislukking, in die zin dat de wijk niet in een binnenstedelijke omgeving, maar aan de rand van een uitbreidingswijk wordt gerealiseerd.

In 1969 ontwerpt Blom mensa “De Bastille” voor de Technische Hogeschool van Twente in Drienerlo. De jonge architect kiest heel bewust voor een mensa in de vorm van een fort, om duidelijk aan te geven dat hij ontevreden is met de locatie buiten het centrum. Als variant op het stedelijk dak van Hengelo, ontwerp Blom in 1972 in Helmond zijn eerste kubuswoningen. Woningen die zes jaar later aan de Blaak in Rotterdam nogmaals worden gebouwd. Elke woning bestaat uit een op een zeshoekige kolom geplaatste kubus van drie verdiepingen.

Tussen 1976 en 1984 ontwerpt Blom verder onder andere de nieuwe kunstacademie van Groningen, Academie Minerva en woongebouw Spaanse kade en de Schreierstoren in Rotterdam. Uiterst opmerkelijk is het ontwerp dat hij in 1988 maakt voor een ‘Russisch paleisje’ in Amersfoort, Woonhuis De Waal. Aan het begin van de jaren negentig maakt Blom een ontwerp voor 130 woon/werkwoningen in de Amersfoortse wijk Kattenbroek, genaamd Woningbouw Gesloten Stad. Blom omschrijft zijn woningen als ‘een totaal nieuwe omgevingssoort (…), waarbij je het woord wonen vergeet’. Omdat de verkoop van duurdere woningen stagneert, worden er uiteindelijk maar 33 woningen gerealiseerd. Tot grote ergernis van Blom wordt er veel aan het oorspronkelijke onderwerp gewijzigd, wat hem doet besluiten zich terug te trekken.

In 1994 wordt het laatste utiliteitsgebouw van Blom (in samenwerking met Hans van der Erk) opgeleverd, een romantisch kantoorpand voor het Gasbedrijf Midden Kennemerland in Heemskerk. In 1994 wordt het laatste utiliteitsgebouw van Blom (in samenwerking met Hans van der Eijk) opgeleverd, een romantisch kantoorpand voor het Gasbedrijf Midden Kennemerland in Heemskerk.

Last but not least

Piet Blom was met zijn apart ogende bouwsels een unieke figuur in de Nederlandse architectuurwereld. Samen met Aldo van Eyck en Herman Hertzberger wordt hij wel tot de belangrijkste vertegenwoordigers van het Hollands structuralisme gerekend. Piet Blom overleed in 1999 in Denemarken. Zijn zoon Abel Blom heeft inmiddels zijn eigen architectenbureau opgericht en treedt zo in de voetsporen van zijn vader.

Tekst is van Esther van Velden , met toestemming van Architectenweb.nl


Structuralisme (architectuur)

Het begin van het structuralisme in de architectuur en stedenbouw ligt in het midden van de 20ste eeuw. Het was een reactie op het CIAM-functionalisme (rationalisme), dat geleid heeft tot een schriele stedenbouw zonder identiteit van de bewoners en de gebouwde omgeving.

Het structuralisme kent twee verschillende verschijningsvormen, die soms in combinatie optreden. Aan de ene kant is er de esthetica van het aantal, die Aldo van Eyck in 1959 formuleerde in het tijdschrift Forum. Deze verschijningsvorm is vergelijkbaar met celstructuren. De “esthetica van het aantal” wordt ook “configuratieve architectuur” of “architectuur van de configuraties” genoemd.

Aan de andere kant is er de architectuur van de montere veelvormigheid (structuur en toeval), die John Habraken in 1961 introduceerde. Deze tweede verschijningsvorm is het resultaat van de gebruikersparticipatie. De “architectuur van de montere veelvormigheid” wordt ook “pluralistische architectuur” of “twee-componenten-bouwwijze” genoemd. Veel bekende utopische projecten uit de 1960er jaren zijn eveneens gebaseerd op het principe “structuur en toeval”.

Structuralisme in het algemeen is een denktrant in de 20ste eeuw, die op verschillende plaatsen, in verschillende tijden en in verschillende vakgebieden is ontstaan. Het is onder andere te vinden in de linguïstiek, antropologie, filosofie, kunst en architectuur.


Piet Blom Biographie         

geb. am 8. Februar 1934 in Amsterdam
gest. am 8. Juni 1999 in Dänemark

 

Piet Blom wächst auf im ‘Jordaan’, einem Volksviertel, wo sich das Leben auf der Straβe abspielt. In diesem Viertel entsteht seine Auffassung über die Kombination von Wohnen und Arbeiten. Nach einer Ausbildung zum Tischler und bautechnischem Zeichner entscheidet er sich, Architektur zu studieren an der Hochschule f:ür Baukunst. Dort ist einer seiner Dozenten der Architekt Aldo van Eyck.

Prix de Rome 1962

Im Oktober 1962 erhält Blom den Prix de Rome für seinen Entwurf vom ‘Pestalozzi’-Kinderdorf. In diesem Entwurf stimuliert er das Zusammenleben, wobei die Architektur eine zentrale Rolle spielt. Mit dem, am Preis verbundenem Stipendium arbeitet er seine Ideen über den Wohnungsbau aus unter dem Titel ‘Wohnen als städtisches Dach’. In diesem Projekt präsentiert er einen Wald voll Wohnungen auf Pfählen, wobei das Erdgeschoβ weiter der Stadt zubehört. In einer Periode, da der Modernismus in voller Blüte steht, sucht Blom weiter nach einer Synergie von Architektur und Städtebau, Wohnen und Arbeiten, mit dem Menschen als Mittelpunkt.

Piet Blom war ein niederländischer Architekt, der in erster Linie bekannt wurde als der Entwerfer der Kubuswohnungen in Helmond und Rotterdam. Seine Auffassung, daβ Architektur darauf beruht, den Lebensbereich der Menschen zu verbessern, wird in diesen Wohnungen am Deutlichsten sichtbar.

Entfaltung zum Architekten

Piet Blom wird am 8. Februar 1934 im Amsterdammer Stadtviertel, dem ‘Jordaan’, geboren. Er folgt eine Ausbildung zum Tischler und bautechnischem Zeichner, wonach er sich zum Studium Architektur entscheidet an der Hochschule für Baukunst. Hier ist unter anderem auch Architekt Aldo van Eyck sein Dozent, dessen konfigurativen Stil er übernimmt und weiter entwickelt.

Während seines Studiums macht Blom sein Praktikum beim Architektenbüro von Herman Knijtijzer, wo er an verschiedenen Projekten arbeitet. Blom kann jedoch schwierig seinen Weg finden in der Hochbauarchitektur, womit sich dieses Kontor namentlich beschäftigt. 1962, im letzten Studienjahr an der Hochschule, entwirft Blom einen städtebaukundlichen Plan für die Verstädterung zwischen Amsterdam und Haarlem unter dem Titel ‘Arche  Noah’. Noch im gleichen Jahr erhält er den Prix de Rome für seinen Entwurf des ‘Pestalozzi’-Kinderdorfs. Das Stipendium, das an dem Preis verbunden ist, gebraucht er, um seine Auffassung auszuarbeiten, die er gegen den monotonen Wohnungsbau hat, der aus Hochbau und Reihenhäusern besteht. Diese Studie wird im Jahre 1965 unter dem Titel ‘Wohnen als allgemein städtisches Dach’ gebündelt und vom Verein Dachpfannenfabrikanten Nedaco herausgegeben.

 In diesem Ideenplan entwirft Blom eine Stadt, die aus zwei Niveaus besteht: öffentliche Räumlichkeiten im Erdgeschoβ mit darüber Wohnungen, die gleichsam das Dach der Stadt bilden. Hiermit ist im Grunde seine erste Idee geboren, die er später als ‘Kubuswohnungen’ ausarbeitet.


 

An die Arbeit als Architekt

Im Jahre 1967 gründet Blom sein eigenes Architektenbüro in Monnickendam. Noch keine zwei Jahre später wird in Hengelo sein erster Häuserkomplex von 184 Wohnungen, die ‘Kasbah’ (1969-1976), realisiert. Die Wohnungen werden auf  Betonpfählen gebaut, sodaβ das Erdgeschoβ unter den Häusern offen bleibt und für gemeinsame Zwecke gebraucht werden kann. Das ursprüngliche Ziel, das Realisieren eines städtischen Daches, führte eigentlich zu einem Miβerfolg und zwar darum, da der Häuserkomplex nicht im Innern der Stadt, sondern am Rande eines Ausbreitungsgebiets gebaut wurde.

Im Jahre 1969 entwirft Blom die Mensa’, die ‘Bastille’, für die Technische Hochschule von Twente in Drienerlo, Enschede. Der junge Architekt entscheidet sich ganz bewuβt für eine Mensa in der Form eines Forts. Er will damit deutlich machen, daβ er unzufrieden ist mit der Lokalität auβerhalb des Stadtkerns. Als Variation  des städtischen Dachs in Hengelo entwirft Blom 1972 seine ersten Kubuswohnungen in Helmond. Wohnungen, die sechs Jahre später nochmals im Blaakviertel in Rotterdam gebaut werden. Jede Wohnung besteht aus einem, auf einer sechseckigen Säule aufgestellten Kubus mit drei Etagen.

Zwischen 1976 und 1984 entwirft Blom unter anderem die neue Kunsthochschule von Groningen, Akademie Minerva, das Wohnhaus ‘Spaanse Kade’ und den ‘Schreier’-Turm in Rotterdam. Sehr auffällig ist der Entwurf des kleinen russischen Palastes in Amersfoort, das Wohnhaus ‘De Waal’. Anfang der neunziger Jahre entwirft Blom 130 Wohn/Arbeit-Wohnungen im Amersforter Viertel Kattenbroek, die er die ‘geschlossene Stadt’nennt.  Blom beschreibt seine Wohnungen als ein total neues Umgebungsgenre (….) ‘bei dem man das Wort wohnen vergiβt’. Da der Verkauf von teueren Wohnungen stagniert, werden dort schlieβlich nur 33 Wohnungen realisiert. Zu Bloms groβem Ärger wird viel am ursprünglichem Plan geändert, was Blom zu dem Schritt veranlaβt, sich zurück zu ziehen.

1994 wird das letzte Nutzgebäude von Blom (in Zusammenarbeit mit Hans van der Erk) realisiert, ein romantisches Bürogebäude für das Gaswerk Midden Kennemerland in Heemskerk.

Last but not least

Piet Blom war mit seinen auffälligen Bauwerken eine einzigartige Person in der niederländischen Architektenwelt. Zusammen mit Aldo van Eyck und Herman Hertzberger gehört Blom wohl zu einem der bedeutendsten Vertreter des holländischen Strukturalismus. Piet Blom ist im Jahre 1999 in Dänemark gestorben. Sein Sohn Abel Blom hat inzwischen sein eigenes Architektenbüro gegründet und folgt dem Vorbild seines Vaters.

Tekst is van Esther van Velden , met toestemming van Architectenweb.nl


Strukturalismus (in der Architektur)

Der Anfang des Strukturalismus in der Architektur und dem Städtebau liegt in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Er ist eine Reaktion auf den CIAM-Funktionalismus (Rationalismus), der zu einem mageren Städtebau  -ohne Identität der Bewohner und der bebauten Umgebung – geführt hat.

Der Strukturalismus kennt zwei unterschiedliche Erscheinungsformen, die manchmal in Kombination auftreten. Auf der einen Seite gibt es die ‘Ästhetik der Menge’, die Aldo van Eyck, 1959 im Magazin ‘Forum’ so formulierte. Diese Erscheinungsform kann man mit Zell-strukturen vergleichen. Die ‘Ästhetik der Menge’ nennt man auch konfigurative Architektur oder Architektur der Konfiguratien. Auf der anderen Seite findet man die Architektur der heiteren Vielförmigkeit (Struktur und Zufall), die John Habraken 1961 introduzierte.

Diese zweite Erscheinungsform ist das Resultat der Verbraucherspartizipation. Die heitere Vielförmigkeit nennt man auch ‘pluralistische Architektur’ oder ‘Zweikomponentenbauweise’. Viele bekannte utopische Projekte aus den sechziger Jahren beruhen gleichfalls auf dem Prinzip ‘Struktur und Zufall’.

Im allgemeinen ist der Strukturalismus ein Denktrend des 20. Jahrhunderts, der auf  verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Fachgebieten entstanden ist. Man findet ihn unter anderem in der Linguistik, Anthropologie, Philosophie, Kunst und Architektur.


Piet Blom Biography

Born: Februari 8th 1934 Amsterdam
Died: June 8th 1999 Denmark

Piet grew up in the “Jordaan”, a working class quarter where life takes place on the street. In this district Blom’s vision on living and working was formed. After an education as a carpenter and architectural designer he enrolls in an architectural study at the Academy of Architecture, where one of his tutors is Aldo van Eyck.

Prix de Rome 1962

In October 1962 Piet Blom wins the Prix de Rome with his design for the ‘Pestalozzi-children’s village. In this design he focusses on the stimulation of living together by means of architecture. With the scholarship that was linked to the prize he eleborates his vision on housing and calls it ‘Living as a general urban roof’. In this vision he presents a forest of houses on poles, thus returning the ground to the city. In a period of time where modernism is rampant, Blom keeps looking for a synergy of architecture and urbanism, of living and working, with the human being as center.

Piet Blom

Piet Blom was a Dutch architect, well known as the designer of the cubicle houses in Helmond and Rotterdam. His idea that architecture revolves about improving the habitat of people emerges from these houses.

Becoming an Architect

Piet Blom was born on February 8th 1934 in a quarter in Amsterdam called the “Jordaan”.  After an education as a carpenter and architectural designer he decides to study Architecture at the Academy of Architecture Here one of his tutors is Aldo van Eyck, whose configurative style he adopts and develops.

While still studying Blom is doing an internship at the Herman Knijtijzer Bureau of Architecture, where he is involved in several projects. But is it difficult for Blom to express himself in the apartment-architecture this bureau is engaged in. In 1962, the last year of his study at the academy, Blom designs an urban plan for an urbanization between Amsterdan and Haarlem called: ‘Noah’s Ark’. The same year he wins the Prix de Rome with his design for the Pestalozzi-children’s village. He uses the grant that he wins to eleborate a vision against the monotonous housing projects consisting of flats and terraced houses. This study is published in 1965 by the association of roof tiles-manufacturers Nedaco with the title ”Living as a general urban roof’. In this vision he designs a city made of two levels: a public space on the ground with of houses above that like the roof of the city. In fact this is the birth of his first idea of what he later elaborates as cubicles.